Szef Urzędu

Jarosław Szajner

tel.: (22) 60-175-75

fax: (22) 60-174-13

kierownictwo@udsc.gov.pl

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach:

1) wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego;

2) nadawania statusu uchodźcy;

3) udzielania ochrony uzupełniającej;

4) udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;

5) udzielania cudzoziemcom azylu;

6) udzielania ochrony czasowej.

Szczegółowe zadania Szefa Urzędu określa art. 22 ustawy o cudzoziemcach.