Oferta dla studentów i absolwentów uczelni wyższych

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych  do odbywania nieodpłatnych praktyk, umożliwiających zdobycie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej. 

Organizacja praktyk studenckich w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.

Zainteresowani praktykami studenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

- wypełniony formularz aplikacyjny (formularz aplikacyjny [14 kB - Word]), 
- zaświadczenia o odbywanych studiach, wydane przez Dziekanat macierzystej uczelni na druku, pobranym z ww. strony internetowej lub formularzu własnym uczelni (zaświadczenie (25kB) Word).

Dokumenty należy składać co najmniej na 30 dni przed wskazanym terminem praktyki bezpośrednio na adres:

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

Kandydaci przyjmowani są na praktykę w komórkach organizacyjnych Urzędu po podpisaniu stosownej umowy.
W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień można kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod numer tel.: 22 60-175-62 lub na adres poczty elektronicznej: kariera@udsc.gov.pl