Wystąpienie pokontrolne w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia przez Wojewodę Lubelskiego postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Protokół z kontroli korzystania przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z dostępu do danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych

Wystąpienie pokontrolne z kontroli sposobu postępowania z korespondencją wpływającą do Departamentu Pomocy Socjalnej UdSC za pośrednictwem poczty elektronicznej

Wystąpienie pokontrolne z kontroli realizacji zapisów umowy w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych w wybranym wynajmowanym ośrodku dla cudzoziemców

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie zgodności procesu zatrudniania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

Wystąpienie pokontrolne z kontroli gospodarowania środkami publicznymi przez Biuro Informatyki Urzędu do Spraw Cudzoziemców