Koordynujący pracę Wydziału: Dariusz Mroczkowski
tel./fax (22) 601 75 51         

dariusz.mroczkowski@udsc.gov.pl  
           

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska Wieloosobowego stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należą: 

1)    ochroną informacji niejawnych;

2)    ochroną danych osobowych;

3)    ochroną fizyczną obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców położonych w Warszawie z wyłączeniem ośrodków dla cudzoziemców;

4)    sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym.