Oferta dla studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz osób posiadających status bezrobotnego

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych 
do odbywania nieodpłatnych praktyk oraz osoby posiadające status bezrobotnego do odbywania staży, umożliwiających zdobycie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej. 

Organizacja praktyk studenckich w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców

Zainteresowani praktykami studenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

- wypełniony formularz aplikacyjny (formularz aplikacyjny [14 kB - Word]), 
- zaświadczenia o odbywanych studiach, wydane przez Dziekanat macierzystej uczelni na 
  druku, pobranym z ww. strony internetowej lub formularzu własnym uczelni (
zaświadczenie (25kB) word).

Dokumenty należy składać co najmniej na 30 dni przed wskazanym terminem praktyki bezpośrednio na adres:

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

Kandydaci przyjmowani są na praktykę w komórkach organizacyjnych Urzędu po podpisaniu stosownej umowy.
W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień można kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod numer tel.: 22 60-175-62 lub na adres poczty elektronicznej: kariera@udsc.gov.pl

6-miesięczne staże dla osób posiadających status bezrobotnego Warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o staż w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców:

- posiadać status osoby bezrobotnej, 
- posiadać obywatelstwo polskie.

Ponadto osoba ubiegająca się o staż, do kompletu dokumentów składanych w naszym Urzędzie, tj. list motywacyjny i CV, powinna dołączyć oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (oświadczenie - staż (10kB) zip).

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień można kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod numer tel.: 22 60-175-62 lub na adres poczty elektronicznej: kariera@udsc.gov.pl