•     

   

  Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na wykonaniu projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i STWiORB w związku ze zmianą przeznaczenia części garażu podziemnego (kondygnacja -1) na wydzielone pomieszczenie magazynowe, składające się z dwóch oddzielnych pomieszczeń w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Taborowej 33.

  Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 2/4-2017/BK-FAMI „Modernizacja Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców – budynek UdSC przy ul. Taborowej 33”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej
 •                                 

  Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na dostawie mebli do Księgozbioru Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

  Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI pt.„Zwiększanie zdolności pracowników Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania  informacji o krajach pochodzenia 2017 -2020”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Uprzejmie proszę o złożenie oferty w terminie do dnia 30 lipca 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

  Więcej