Dyrektor: Andrzej Karpiak

Zastępca Dyrektora: Joanna Kurcman

Sekretariat
Tel. (22) 601 74 07
Fax (22) 601 51 23

Struktura Departamentu:

- Wydział I Postępowań Uchodźczych
Tel. (22) 601 46 49
Fax (22) 601 74 20

- Wydział II Postępowań Uchodźczych
Tel. (22) 601 75 02
Fax (22) 601 46 00

- Wydział III Postępowań Uchodźczych
Tel. (22) 601 74 99
Fax (22) 601 74 00

- Wydział IV Postępowań Uchodźczych
Tel. (22) 601 74 08
Fax (22) 601 46 09

- Zespół Obsługi Cudzoziemca

– karty Pobytu oraz Genewskie Dokumenty Podróży
poniedziałek, środa w godz. 10.00-12.00

Tel. (22) 601 56 63

– tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca
poniedziałek, środa w godz. 10.00-12.00
Tel. (22) 601 75 32

- Wydział Postępowań Dublińskich
Tel. (22) 601 41 27
Tel. (22) 601 51 65
Fax (22) 601 47 13

- Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia
Tel. (22) 601 45 31
Fax (22) 601 46 09

- Wydział Zamiejscowy – Biała Podlaska
Tel. (83) 344 96 86
Fax (83) 344 96 87

- Biblioteka
Tel. (22) 601 74 42

Do zakresu działania Departamentu Postępowań Uchodźczych należy:
1) prowadzenie spraw związanych z:
  a) nadawaniem i pozbawianiem statusu uchodźcy,
  b) udzielaniem i pozbawianiem ochrony uzupełniającej,
  c) udzielaniem i pozbawianiem azylu,
  f) udzielaniem ochrony czasowej,
  g) wstrzymywaniem wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu w przypadku złożenia przez cudzoziemca kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy,
  h) zwalnianiem ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
2) prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem:
  a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca,
  b) Europejskiego Porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.;
3) gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o ochronę lub objętych ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.