Dyrektor: Aneta Kmita

Zastępca Dyrektora: Michał Błeszyński

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Rzesoś-Radzka

Struktura Departamentu:
- Wydział I Postępowań Odwoławczych
- Wydział II Postępowań Odwoławczych
- Wydział Wykazu Cudzoziemców
- Wydział Konsultacji Wizowych
- Zespół Samodzielnych Stanowisk
- Zespół Kancelaryjno-Biurowy

Kontakt w sprawie prowadzonych postępowań w sprawach legalizacji pobytu:
Tel. (22) 601 75 14
Fax. (22) 601 74 19
W godzinach:
Poniedziałek: 10.00-15.00
Wtorek: 10.00-15.00
Czwartek: 10.00-15.00
Piątek: 10.00-15.00

E-mail: legalizacjapobytu@udsc.gov.pl

Kontakt w sprawie prowadzonych postępowań dot. wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany:
Tel. (22) 601 75 36
Fax. (22) 601 56 58
E-mail:
wykaz@udsc.gov.pl

Do zakresu działania Departamentu należy, w szczególności:

1) rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane w I instancji przez inne organy w sprawach dotyczących:

a. przedłużania wiz,
b. wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń,
c. udzielania i cofania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE,
d. zobowiązania cudzoziemca do powrotu,
e. udzielania i cofania zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
f. prawa pobytu oraz prawa stałego pobytu obywateli UE i członków ich rodzin;

2) prowadzenie wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwanego dalej ,,wykazem”;
3) przekazywanie do Systemu Informacyjnego Schengen danych cudzoziemców, przechowywanych w wykazie do celów odmowy wjazdu, na okres ich przechowywania w wykazie oraz ich usuwanie;
4) rozpatrywanie wniosków o sprostowanie danych osobowych cudzoziemca zawartych w wykazie lub SIS oraz o usunięcie tych danych z wykazu lub SIS, w przypadku wpisów dokonanych przez Szefa Urzędu;
5) prowadzenie konsultacji wizowych przy współpracy z właściwymi instytucjami krajowymi, a także centralnymi organami kontaktowymi innych państw obszaru Schengen pod kątem ustalenia, czy nie zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania cudzoziemcowi wizy;
6) gromadzenie informacji o wydanych wizach, przekazywanie ich do właściwych centralnych organów wizowych państw członkowskich obszaru Schengen oraz udostępnianie ich odpowiednim instytucjom krajowym;
7) pełnienie funkcji Centralnego Krajowego Organu VIS Mail w Polsce;
8) pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego w sprawach dotyczących stosowania prawa UE:

a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającego postanowienia Konwencji z Schengen (Dz. Urz. UE L 405 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.),
b. dyrektywy Rady 2009/50/WE dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz. Urz. UE L 155 z 18.06.2009 r., str. 17),
c. dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (Dz. Urz. UE L 16 z 23.01.2004, str. 44, z późn. zm.).