Dyrektor: Tomasz Cytrynowicz
Tel. (22) 601 74 23
Fax (22) 601 74 22

sekretariatbsz@udsc.gov.pl

Struktura Biura Szefa Urzędu:
1) Kierownictwo,
2) Wydział Współpracy Międzynarodowej,
3) Wydział Kontroli i Nadzoru,
4) Zespół Analiz i Statystyk Migracyjnych,
5) samodzielne stanowiska Radców Generalnych,
6) Rzecznik prasowy Urzędu.

Do zakresu działania Biura Szefa Urzędu należy:

1) obsługa kontaktów Szefa Urzędu oraz Zastępców Szefa Urzędu z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
2) inicjowanie, koordynowanie oraz realizacja zadań w zakresie współpracy Urzędu z organizacjami międzynarodowymi, instytucjami międzynarodowymi, agencjami Unii Europejskiej oraz urzędami imigracyjnymi innych państw, w zakresie właściwości Szefa Urzędu;
3) przygotowywanie stanowiska Szefa Urzędu lub koordynowanie jego opracowywania w zakresie dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych Unii Europejskiej;
4) prowadzenie obsługi zagranicznych wyjazdów służbowych oraz organizowanie przyjmowania delegacji zagranicznych;
5) prowadzenie spraw związanych z kontrolą wewnętrzną i kontrolą wykonywania przez wojewodów zadań w sprawach należących do zakresu działania Szefa Urzędu oraz ewidencjonowanie upoważnień do ich przeprowadzania;
6) koordynowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie;
7) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji skierowanych do Szefa Urzędu;
8) opracowywanie i udostępnianie danych statystycznych z rejestrów prowadzonych przez Szefa Urzędu;
9) opracowywanie, w oparciu o dane statystyczne, o których mowa w pkt 8, analiz tematycznych na potrzeby Szefa Urzędu;
10) obsługa informacyjna i prasowa Szefa Urzędu i Zastępców Szefa Urzędu;
11) przygotowywanie opinii i ekspertyz w sprawach należących do zakresu działania Szefa Urzędu;
12) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, projektów pism;
13) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Szefa Urzędu oraz koordynowanie tej współpracy w sytuacji gdy wykracza ona poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej Urzędu;
14) wykonywanie zadań z zakresu przestrzegania praw człowieka i zagadnień pokrewnych w zakresie właściwości Szefa Urzędu.