Dyrektor: Zdzisław Solawa

Sekretariat

Tel. (22) 601 18 24
Fax (22) 601 44 23

finanse@udsc.gov.pl

Struktura Biura:

- Wydział Rachunkowości
Tel. (22) 601 44 26

- Wydział Finansowy
Tel. (22) 601 43 46

Do zakresu działania Biura Finansów należy prowadzenie spraw z zakresu obsługi finansowej i rachunkowości Urzędu, a w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych Urzędu oraz przygotowywanie wniosków dotyczących przesunięcia środków w planie wydatków, zarówno w układzie budżetowym tradycyjnym, jak również zadaniowym;
2) bieżące sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem planu dochodów i wydatków przez komórki organizacyjne Urzędu;
3) sporządzanie oraz terminowe przekazywanie pełnej sprawozdawczości finansowej zgodnie zobowiązującymi przepisami;
4) prowadzenie spraw związanych z obliczaniem i wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikom Urzędu, wypłacaniem wynagrodzeń z tytułu zawartych umówi zleceń, umów o dzieło oraz naliczaniem i odprowadzaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
5) nadzór nad prowadzeniem ewidencji wartościowej majątku Urzędu oraz amortyzacji środków trwałych Urzędu;
6) prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej wydatków i dochodów budżetowych – zarówno w układzie budżetowym tradycyjnym, jak również zadaniowym – oraz wydatków pozabudżetowych, inwestycyjnych, a także wydatków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i środków pomocowych;
7) sporządzanie bilansu Urzędu;
8) prowadzenie kasy Urzędu;
9) wykonywanie zadań głównego księgowego Urzędu;
10) prowadzenie rachunkowości Urzędu.